Demografija 2 (2005)

01.01.18

Demografija 2 (2005) – CELA SVESKA

 

Impressum

Sadržaj

ČLANCI

1. Grčić, M. – PROMENE U RAZMEŠTAJU STANOVNIŠTVA SVETA UZROKOVANE GENOCIDOM I ETNIČKIM ČIŠĆENjIMA

2. Radovanović, S. – DVA VEKA POPISNE STATISTIKE U SRBIJI

3. Traikov, T. – ŽIVOTNI STANDARD I REPRODUKTIVNO PONAŠANjE STANOVNIŠTVA BUGARSKE U PERIODU PRELASKA NA TRŽIŠNU EKONOMIJU (BUG)

4. Mihailov, V. – GEOGRAFIJA I UPRAVLjANjE LjUDSKIM RESURSIMA U BUGARSKOJ: U POTRAZI ZA ZAJEDNIČKIM IMENITELjEM (ENG)

5. Živković, D., Jovanović, J. – KONCENTRACIJA UKUPNOG I POLjOPRIVREDNOG STANOVNIŠTVA NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA

6. Stamenković, Dj. S., Gatarić, R. D. – DNEVNE MIGRACIJE UČENIČKE SEOSKE OMLADINE PREMA SVILAJNCU KAO INDIKATOR PERSPEKTIVE RURALNOG RAZVOJA

7. Martinović, M. – UTICAJ MIGRACIONE KOMPONENTE NA TRANSFORMACIJU BRZOG BRODA

8. Ratkaj, I. – POST-EKOLOŠKI PRISTUPI U PROUČAVANjU URBANIH STRUKTURA

9. Hamilton, F. E. I., Carter, W. F., Pichler-Milanović, N. – UTICAJ DIREKTNIH STRANIH INVESTICIJA NA TRANSFORMACIJU GRADA U CENTRALNOJ I ISTOČNOJ EVROPI (ENG)

10. Tošić, D., Nevenić, M. – PROSTORNO PLANERSKE OSNOVE RAZVOJA MREŽE NASELjA OPŠTINE TUTIN

11. Šabić, D., Pavlović, M. – NEKI ASPEKTI PROSTORNOG RAZVOJA KRUPNjA

12. Knežević, A. – DEMOGRAFSKI ASPEKT HIV PANDEMIJE

 

Beleske

Bibliografija

Beleške o autorima

Recenzenti

No Comments