Demografija 11 (2014)

01.01.18

Demografija 11 (2014) – CELA SVESKA

 

Sadržaj

ČLANCI

1. Aleškovski, A. I., Ioncev, A. V. – Ilegalna migracija u globalnom svetu: razmere, posledice protivdejstvo (RUS)

2. Druzinin, G. A. – Jug Rusije u savremenom geostrateškom kontekstu: najvažnije strukturne komponente i demografski trendovi (RUS)

3. Madžević, M., Apostolovska-Toševska, B., Ljakoska, M. – Starosna struktura stanovništva u istočnom regionu Makedonije iz aspekta prostornog planiranja (ENG)

4. Knežević, A. – Metodološki problemi demografske analize: usaglašavanje podataka popisne i vitalne statistike sa administrativno-teritorijalnim promenama (primer Istočne Srbije)

5. Živanović, Z. – Urban Audit – Statistika gradova

6. Jovanović, M. – Koncept novih gradova i demografsko-prostorni razvoj Pariza

7. Jerković, S. – Demografska transformacija historijske jezgre Kotora od primarnog u sekundarno stanovanje (HR)

8. Kovjanić, A. – Etnodemografske karakteristike i položaj Srba u Hrvatskoj

9. Galjak, M. – Preduprediv mortalitet u Srbiji i Evropskoj Uniji-komparativna analiza

10. Denda, S. – Tražioci azila u Srbiji-između zakona i stvarnosti

11. Mirić, N. – Ekonomska struktura stanovništva Srbije-Popis stanovništva 2011. godine

12. Javor, V. – Tranzicija tipova kretanja stanovništva Vojvodine u periodu od 1961. do 2011. godine

13. Mihajlović, T. – Vlasi u Republici Srbiji prema rezultaima Popisa 2011. godine

14. Ivković, M. – Dispariteti regionalnog razvoja Srbije u svetlu indeksa humanog razvoja

15. Živković, D. – Savremene demografske odlike opštine Bela palanka

16. Marković, S. S. – Osnovne karakteristike demografskog razvoja Užica do XX veka

17. Papić, D. – Stanovništvo u funkciji razvoja opštine Bileća

18. Popović, Lj. – Geoprostorna analiza rezultata izbora u Crnoj Gori-prilog elektoralnoj geografiji

19. Todić, D. – Životni put i naučni rad etnologa Milana Karanovića

No Comments